top of page

งานวิจัยล่าสุด: EGCG ช่วยเพิ่มอายุขัยและลดการเสื่อมของเนื้อเยื่อไขมัน


EGCG ช่วยเพิ่มอายุขัยและลดการเสื่อมของเนื้อเยื่อไขมัน
EGCG ช่วยเพิ่มอายุขัยและลดการเสื่อมของเนื้อเยื่อไขมัน

การเสริมด้วย Epigallocatechin gallate (EGCG) ช่วยเพิ่มอายุขัยได้อย่างมาก และยับยั้งการชราภาพ ในเนื้อเยื่อไขมันของหนู


ประเด็นสำคัญ:


  • การบริโภค EGCG เป็นเวลา 18 เดือนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 46.96% และอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ~25% ในหนู

  • EGCG ยับยั้งการสะสมโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพ p21 ในเนื้อเยื่อไขมันของหนู

  • EGCG ต่อต้านการลดลงตามอายุของกระบวนการ Autophagy ซึ่งเป็นกระบวนการของเซลล์ที่ย่อยสลายส่วนประกอบของเซลล์ที่ผิดปกติ รวมทั้งรีไซเคิลโปรตีนในหนูอายุมาก


เซลล์แก่ชรา/เซลล์เสื่อมสภาพ (Senescent cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ที่ปล่อยโมเลกุลการอักเสบออกมาและเซลล์เสื่อมสภาพพวกนี้จะสะสมมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และการกำจัดเซลล์พวกนี้ อาจจะช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อและเพิ่มอายุขัยและช่วงสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ การหาสารที่ช่วยลดเซลล์ชราภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งเรื่องนี้จะมีผลต่อการเสริมการทำงานของเนื้อเยื่อของเราและลดการอักเสบทั่วร่างกาย


ด้วยเหตุผลดังกล่าว EGCG ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากชาเขียวแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติในการกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ และต่อต้านมะเร็งรวมทั้งมีศักยภาพในการยืดอายุขัยของหนูด้วย อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์จากการยืดอายุของ EGCG และคุณสมบัติทางซีโนไลติกจนถึงปัจจุบัน


Padwad และเพื่อนร่วมงานจาก CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารJournal of Nutritional Biochemistry ในอินเดีย แสดงให้เห็นว่า EGCG ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตในหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 46.96% และยืดอายุขัยเฉลี่ยได้ ~25%


ทีมนักวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเสริม EGCG ในช่วง 18 เดือน จะช่วยป้องกันการสะสมของโปรตีน p21 ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพในเนื้อเยื่อไขมัน แสดงให้เห็นว่า EGCG ช่วยให้อายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้นโดยลดการสะสมของเซลล์ที่เสื่อมสภาพในเนื้อเยื่อไขมัน


นอกจากนี้ EGCG ที่รับประทาน ยังช่วยเพิ่มระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy ซึ่งก็คือ LC3-II ในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้ การค้นพบนี้ เชื่อมโยงกับฤทธิ์ของการยืดอายุขัยจากการบริโภค EGCG เข้ากับการลดจำนวนเซลล์เสื่อมภาพของเนื้อเยื่อไขมัน และการปรับปรุง Autophagy ในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้EGCG ช่วยยืดอายุขัย ลดการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อไขมัน และปรับปรุง Autophagy ในช่วงสูงวัย


เพื่อตรวจสอบว่า EGCG ยืดอายุขัยหรือไม่? Padwad และเพื่อนร่วมงานจึงให้สาร EGCG แก่หนูตลอดระยะเวลา 18 เดือน และติดตามการเสียชีวิตตามธรรมชาติของพวกมัน นักวิจัยพบว่า EGCG ช่วยลดความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่อการเสียชีวิตตลอดอายุขัยได้ 46.96% นอกจากนี้ EGCG ยังเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 25% ในหนูเหล่านี้ ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การเสริม EGCG ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้อย่างมากและเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยได้EGCG ช่วยยืดอายุขัยเฉลี่ยของหนูได้อย่างมาก
EGCG ช่วยยืดอายุขัยเฉลี่ยของหนูได้อย่างมาก

Sharma et al., 2022 | Journal of Nutritional Biochemistry - EGCG ช่วยยืดอายุขัยเฉลี่ยของหนูได้อย่างมาก หนูที่เลี้ยงด้วย EGCG (เส้นสีเขียว) แสดงค่าเฉลี่ยอายุขัยเพิ่มขึ้นประมาณ 25% และความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่อการเสียชีวิตตลอดอายุขัยลดลง 46.96% เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับ EGCG (เส้นสีแดง)


เนื่องจากการสะสมของเซลล์เสื่อมสภาพ ที่เกี่ยวข้องกับอายุสัมพันธ์กับการทำงานของเนื้อเยื่อที่ลดลง ซึ่งนำไปสู่โรค Padwad และเพื่อนร่วมงานจึงพยายามค้นหาว่า EGCG ช่วยลดตัวบ่งชี้โปรตีนของเซลล์เสื่อมสภาพในไขมัน (เนื้อเยื่อไขมัน) หรือไม่?นักวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้โปรตีน p21 ของการชราภาพมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วง 18 เดือนในหนูที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย EGCG ในขณะที่หนูที่เสริมด้วย EGCG ช่วยลดระดับ p21 อย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า EGCG ยับยั้งการเพิ่มระดับของโปรตีน p21 ในเนื้อเยื่อไขมัน ที่เกี่ยวข้องกับอายุ และมีแนวโน้มที่จะลดการสะสมของเซลล์ชราภาพ/เสื่อมสภาพEGCG ช่วยลดระดับโปรตีน p21 ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพในเนื้อเยื่อไขมันได้อย่างมีนัยสำคัญ
EGCG ช่วยลดระดับโปรตีน p21 ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพในเนื้อเยื่อไขมันได้อย่างมีนัยสำคัญ

Sharma et al., 2022 | Journal of Nutritional Biochemistry - EGCG ช่วยลดระดับโปรตีน p21 ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพในเนื้อเยื่อไขมันได้อย่างมีนัยสำคัญ หนูที่ไม่ได้รับ EGCG (กลุ่มควบคุม) แสดงให้เห็นแนวโน้มจะมีระดับโปรตีน p21 เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue) ตลอด 18 เดือน ส่วนหนูที่ได้รับ EGCG (EGCG) แสดงระดับโปรตีน p21 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่อายุ 18 เดือน (แถบสีม่วงมีดอกจันทร์) เปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษาที่อายุ 18 เดือน (แถบสีม่วงไม่มีดอกจันทร์)

เนื่องจากพบ การลดลงของ Autophagy ตามอายุในหนู และเนื่องจากการพยายามบำรุงรักษา Autophagy เพื่อยืดอายุขัย Padwad และเพื่อนร่วมงานจึงต้องการตรวจสอบว่า EGCG ช่วยปรับปรุงการกระตุ้นการทำงานของกระบวนนี้หรือไม่? นักวิจัยได้วัดระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy ซึ่งก็คือ LC3-II ในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้ สิ่งที่น่าสนใจคือระดับ LC3-II มีแนวโน้มทางสถิติที่จะลดลงตามอายุในเนื้อเยื่อไขมัน LC3-II ยังแสดงให้เห็นว่า มีการลดลงที่เกี่ยวข้องกับอายุอย่างมีนัยสำคัญในลำไส้ของหนูที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย EGCG


ตามแนวดังกล่าวพบว่า ระดับโปรตีน LC3-II เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเนื้อเยื่อทั้งสองที่มี EGCG ซึ่งบ่งชี้ว่า EGCG ขัดขวางการลดลงของ autophagy เมื่ออายุมากขึ้น การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า EGCG จะรักษา autophagy ในช่วงสูงวัย และอาจจะทำให้เนื้อเยื่อที่แก่ชรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากการรักษาด้วย EGCG เป็นเวลา 18 เดือน หนูมีระดับโปรตีน LC3-II ที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy เพิ่มสูงขึ้นในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้
หลังการรักษาด้วย EGCG นาน18 เดือน หนูมีระดับโปรตีน LC3-II ที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy เพิ่มสูงขึ้นในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้

Sharma et al., 2022 | Journal of Nutritional Biochemistry - หลังจากการรักษาด้วย EGCG เป็นเวลา 18 เดือน หนูมีระดับโปรตีน LC3-II ที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy เพิ่มสูงขึ้นในเนื้อเยื่อไขมันและลำไส้ หนูที่ได้รับ EGCG (EGCG) แสดงระดับ LC3-II ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการรักษา 18 เดือน (แถบสีม่วงที่มีดาว) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (กลุ่มควบคุม) ในเนื้อเยื่อไขมัน ขวา) หนูที่ได้รับ EGCG (EGCG) แสดงระดับ LC3-II ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจาก 18 เดือน (แถบสีม่วงที่มีดาว) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (กลุ่มควบคุม) ในเนื้อเยื่อลำไส้


“ผลลัพธ์ที่ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การลดภาระของ [เซลล์ชราภาพ] ที่ขึ้นกับอายุและผลกระทบทางพยาธิสรีรวิทยา อาจเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการมีอายุยืนยาวและคุณสมบัติต้านการอักเสบของ EGCG” Padwad และเพื่อนร่วมงานกล่าว


EGCG อาจต่อต้านคุณสมบัติ 2 ประการของการสูงวัย: ความเสื่อมสภาพและ Autophagy ที่ไม่มีประสิทธิภาพ


Padwad และเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นว่า การเสริม EGCG ในช่วง 18 เดือนจะช่วยยืดอายุขัยเฉลี่ยของหนูได้อย่างมาก และลดความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่อการเสียชีวิตได้อย่างมากด้วย การลดปริมาณของเซลล์เนื้อเยื่อไขมันที่เสื่อมสภาพ ดังที่แสดงด้วยระดับโปรตีน p21 ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพลดน้อยลง มีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้นในการศึกษานี้


ตามแนวทางดังกล่าว การชราภาพของเซลล์ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของการสูงวัย ที่มีส่วนทำให้การทำงานของเนื้อเยื่อลดลงตามอายุ ดังนั้นการลดจำนวนเซลล์ชราภาพอาจช่วยยืดอายุขัยได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อไขมันเสื่อมสภาพ ที่ลดน้อยลงกับอายุขัยที่ขยายออกไป จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างพารามิเตอร์ทั้งสองนี้


นอกจากนี้ EGCG ยังช่วยเพิ่มปริมาณของตัวบ่งชี้โปรตีนสำหรับ Autophagy — LC3-II กระบวนการ Autophagy ที่ไร้ประสิทธิภาพ ยังถือให้เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของการสูงวัย ด้วยเหตุนี้ การแสดงให้เห็นว่า EGCG เพิ่มโปรตีน LC3-II ที่เกี่ยวข้องกับ Autophagy แสดงให้เห็นว่า EGCG ต่อต้านลักษณะเด่นของความชรานี้ด้วยเช่นกัน


การเพิ่ม Autophagy ในระหว่างสูงวัย อาจส่งผลให้ EGCG สามารถทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และอาจปรับปรุงสุขภาพในช่วงสูงวัยได้


ข้อจำกัดที่สำคัญในการศึกษานี้คือ ผลกระทบของ EGCG ต่อการชราภาพและ Autophagy นั้นได้รับการตรวจสอบในเนื้อเยื่อเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น ได้แก่ เนื้อเยื่อไขมันและลำไส้ ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรตรวจสอบว่า EGCG ช่วยลดความชราภาพและปรับปรุง Autophagy ในเนื้อเยื่ออื่นๆ เช่น สมอง ไต และผิวหนังด้วยหรือไม่


การดื่มชาเขียวเป็นประจำ ที่มีสาร EGCG ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับกระบวนการเซโนไลติก, การส่งเสริม Autophagy และผลส่งเสริมช่วงสุขภาพ (Healthspan) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ เราควรได้รับปริมาณสาร EGCG ที่เทียบเท่ากับปริมาณที่ให้ในหนูทดลองในการศึกษานี้ ดังนั้น เราจะต้องบริโภคชาเขียวประมาณ 8 ถ้วยต่อวัน


รุ่นและปริมาณ


หนูทดลอง: หนูเผือกสวิสเพศผู้

ขนาดยา: 100 มก./กก. ต่อวัน เป็นเวลา 18 เดือนSource


Sharma R, Kumar R, Sharma A, Goel A, Padwad Y. Long-term consumption of green tea EGCG enhances murine health span by mitigating multiple aspects of cellular senescence in mitotic and post-mitotic tissues, gut dysbiosis, and immunosenescence. J Nutr Biochem. 2022 Sep;107:109068. doi: 10.1016/j.jnutbio.2022.109068. Epub 2022 May 23. PMID: 35618244.


References


Almaguer G, Almaguer-Vargas G, Molina-Trinidad EM, Becerril-Flores MA, Montejano B, Madrigal-Santillan E, Hernández-Ceruelos A, Figueroa-Gutiérrez AH, Montejano E, Montejano-Rodríguez JR. Antitumor Effect of Epigallocatechin Gallate and Vincristine in Mice with L5178Y Lymphoma. Plants (Basel). 2023 Nov 2;12(21):3757. doi: 10.3390/plants12213757. PMID: 37960113; PMCID: PMC10647321.

 

Barbosa MC, Grosso RA, Fader CM. Hallmarks of Aging: An Autophagic Perspective. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Jan 9;9:790. doi: 10.3389/fendo.2018.00790. PMID: 30687233; PMCID: PMC6333684.

 

Does cellular senescence hold secrets for healthier aging? National Institute on Aging https://www.nia.nih.gov/news/does-cellular-senescence-hold-secrets-healthier-aging (2021).

 

Kumar R, Sharma A, Kumari A, Gulati A, Padwad Y, Sharma R. Epigallocatechin gallate suppresses premature senescence of preadipocytes by inhibition of PI3K/Akt/mTOR pathway and induces senescent cell death by regulation of Bax/Bcl-2 pathway. Biogerontology. 2019 Apr;20(2):171-189. doi: 10.1007/s10522-018-9785-1. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30456590.

 

Niu Y, Na L, Feng R, Gong L, Zhao Y, Li Q, Li Y, Sun C. The phytochemical, EGCG, extends lifespan by reducing liver and kidney function damage and improving age-associated inflammation and oxidative stress in healthy rats. Aging Cell. 2013 Dec;12(6):1041-9. doi: 10.1111/acel.12133. Epub 2013 Aug 20. PMID: 23834676.

 

Schmauck-Medina T, Molière A, Lautrup S, Zhang J, Chlopicki S, Madsen HB, Cao S, Soendenbroe C, Mansell E, Vestergaard MB, Li Z, Shiloh Y, Opresko PL, Egly JM, Kirkwood T, Verdin E, Bohr VA, Cox LS, Stevnsner T, Rasmussen LJ, Fang EF. New hallmarks of ageing: a 2022 Copenhagen ageing meeting summary. Aging (Albany NY). 2022 Aug 29;14(16):6829-6839. doi: 10.18632/aging.204248. Epub 2022 Aug 29. PMID: 36040386; PMCID: PMC9467401.

Comments


สินค้าขายดี

bottom of page