top of page

สารสกัดจากรากช่วยฟื้นฟู Stem cell และซ่อมแซมเส้นเอ็น (Tendon) ในวัยชราสารสกัดจากรากช่วยฟื้นฟู Stem cell และซ่อมแซมเส้นเอ็น (Tendon) ในวัยชรา
สารสกัดจากรากช่วยฟื้นฟู Stem cell และซ่อมแซมเส้นเอ็น (Tendon) ในวัยชรา

นักวิจัยพบว่า prim-O-glucosylcimifugin (POG) ซึ่งเป็นสารประกอบที่พบในราก saposhnikova ช่วยฟื้นฟูเส้นเอ็นในหนูสูงอายุโดยการฟื้นฟูเซลล์ต้นกําเนิดของเส้นเอ็นที่ผิดปกติ


Highlights: 

  • การรักษาเซลล์ต้นกําเนิดของเส้นเอ็นที่มีอายุมากด้วย POG ช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ และเพิ่มการทํางานของสเต็มเซลล์ (stemness)

  • การให้กินอาหารเสริม POG กับหนูอายุ (18 เดือน) ที่ได้รับบาดเจ็บ ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูเส้นเอ็นและลดตัวชี้วัดของความเสื่อมสภาพและการอักเสบความสามารถในการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บของเส้นเอ็นจะชะลอช้าลงตามอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความอ่อนล้าของเซลล์ต้นกําเนิด ซึ่งเป็นภาวะที่เซลล์ต้นกําเนิดสูญเสียความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะกู้คืนศักยภาพในการฟื้นฟูเซลล์ต้นกําเนิดที่มีอายุมาก ได้มุ่งเน้นไปที่การหาสารที่สามารถย้อนกลับความเสื่อมสภาพของเซลล์ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการลดลงของเซลล์ต้นกําเนิด 


จากการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bone Research, Dr. Wang และเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศจีน ใช้แมชชีนเลิร์นนิง เพื่อหาสารประกอบ prim-O-glucosylcimifugin (POG) ที่เป็นสารประกอบที่พบในราก saposhnikova ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ต้นกําเนิดและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการรักษาเส้นเอ็นในหนูสูงอายุ


นักวิจัยพบว่า การรักษาเซลล์ต้นกําเนิดที่มีอายุของเส้นเอ็นด้วย POG ช่วยยับยั้งการเสื่อมสภาพของเซลล์, การเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกําเนิดที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มภาวะ Stemness (#) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเซลล์ต้นกําเนิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, cell differentiation และการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ ทีมงานยังแสดงให้เห็นว่า การให้ POG ทางปาก ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเส้นเอ็นในหนูที่มีอายุมาก 


-----


# “Stemness” หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิดที่เสื่อมหรือลดน้อยลงสามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มจำนวน ซึ่งจะมีผลให้กลับมาผลิตเซลล์ปลายทางได้ในระดับปกติ (Normalization)1


-----POG ช่วยย้อนกลับความเสื่อมสภาพของ Stem Cell และเพิ่มภาวะ Stemness 


ความเสื่อมสภาพ/ชราภาพของเซลล์เป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิด เนื่องจากเป็นสถานะที่อันตราย ที่จะลดความสามารถในการเติบโตและแยกความแตกต่างเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ (Differntiation) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ มีความจําเป็นสําหรับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการพิสูจน์ว่า POG สามารถฟื้นฟูการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิดของเส้นเอ็นโดยการย้อนกลับความชราของเซลล์ได้หรือไม่ 


ในจานเพาะเนื้อเยื่อ (ในหลอดทดลอง) Wang และเพื่อนร่วมงานพบว่า เซลล์ต้นกําเนิดของหนูที่มีอายุมากและได้รับการรักษาด้วย POG จะมีเซลล์เสื่อมสภาพน้อยกว่า เซลล์ต้นกําเนิดที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งยืนยันความสามารถของ POG ในการยับยั้งความเสื่อมสภาพ/ความชรา


นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า การรักษาด้วย POG ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกําเนิด โดยเซลล์ที่ได้รับการรักษาด้วย POG จะแสดงอาณานิคมของเซลล์ (Cell colony) ที่ใหญ่กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษา ที่น่าสนใจคือ การรักษาด้วย POG ยังช่วยเพิ่มกิจกรรมของตัวชี้วัด (Marker) หลายตัวที่บ่งบอกถึงภาวะ Stemness ซึ่งแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า POG ช่วยฟื้นฟูการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิด เมื่อนํามารวมกัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า POG ช่วยฟื้นฟูภาวะ Stemness ของเซลล์ต้นกําเนิดของเส้นเอ็นโดยการย้อนกลับความเสื่อมสภาพของเซลล์ได้POG จะลดความเสื่อมสภาพ/ความชราและเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกําเนิด
POG จะลดความเสื่อมสภาพ/ความชราและเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกําเนิด

Wang et al., 2023 | Bone Research - POG จะลดความเสื่อมสภาพ/ความชราและเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกําเนิด เซลล์ต้นกําเนิดที่มีอายุมากที่ได้รับการรักษาด้วย POG (18M+POG) มีเซลล์เสื่อมสภาพน้อยกว่า (เซลล์บวก SAβ-gal, ซ้าย) และสร้างอาณานิคมที่เรียกว่า Colony-forming units (CFU, ขวา, จุดสีม่วง) มากกว่า จานควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษา (18M+DMSO) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้น เซลล์เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงระดับ Oct4 ที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะ Stemness ที่เพิ่มขึ้น POG ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูเส้นเอ็น 


หลังจากที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของ POG ในการลดความเสื่อมสภาพของเซลล์และรักษาการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิดแล้ว Wang และเพื่อนร่วมงานต้องการจะดูว่า การค้นพบเหล่านี้หมายความว่า จะช่วยรักษาเส้นเอ็นให้ดีขึ้นในหนูสูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ อันดับแรก ทีมงานได้ให้อาหหารเสริมที่มี POG กับหนูที่มีอายุมาก เป็นเวลาสองเดือน ต่อจากนั้น ทีมงานได้ตัดเอ็นร้อยหวายบางส่วน (Achilles tendon) ของหนู และทีมงานได้ติดตามการหายของแผลเป็นเวลา 4 สัปดาห์


หลังจากการสังเกต 4 สัปดาห์ หนูที่ได้รับการรักษาด้วย POG จะเกิดเส้นใยคอลลาเจนที่สมบูรณ์และเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ความมั่นคงและความแข็งแรงของเส้นเอ็นหลังจากฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เนื้อเยื่อพบว่า เส้นเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาด้วย POG ยังมีระดับตัวชี้วัดความชราและการอักเสบที่ลดน้อยลงด้วย ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า POG ช่วยฟื้นฟูการฟื้นตัวของเส้นเอ็น โดยการย้อนกลับความเสื่อมของเซลล์ในเซลล์ต้นกําเนิดที่มีอายุมาก 
Wang et al., 2023 | Bone Research - POG ช่วยเพิ่มการรักษาเส้นเอ็น (ซ้าย) แผนผังสรุปไทม์ไลน์ของการทดลอง (ขวา) 4 สัปดาห์หลังจากได้รับการรักษาด้วย POG หนูที่ได้รับบาดเจ็บแสดงให้เห็นเส้นใยคอลลาเจนที่สมบูรณ์และเป็นระเบียบ (18M + POG) มากกว่าหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (18M + Vehicle) ตามที่แสดงโดยการย้อมสี hematoxylin และ eosin (HE)เน้นไปที่ความเสื่อมสภาพเพื่อกำจัดความชรา


แม้ว่าผู้วิจัยจะกําหนดเป้าหมายความเสื่อมสภาพของเซลล์ เพื่อฟื้นฟูเซลล์ต้นกําเนิดและเพิ่มการรักษาเส้นเอ็น แต่สถาบันวิจัยชั้นนําอื่นๆ ได้กําหนดเป้าหมายความเสื่อมภาพเพื่อส่งผลในเชิงบวกต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุหลายชนิด ในความเป็นจริงการกําจัดเซลล์เสื่อมสภาพด้วยสารที่เรียกว่า Senolytic Agents ได้แสดงให้เห็นถึง การเยียวยาความผิดปกติของหัวใจ, เพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อใหม่, บรรเทาความบกพร่องทางสติปัญญาและการอักเสบของสมอง (R) และยืดอายุขัยของหนู (R)


ความสําเร็จของการศึกษาทางพรีคลินิกนี้ ได้จุดประกายในหมู่นักวิจัยด้านผู้สูงอายุเนื่องจาก senolytics ช่วยเปิดแนวทางหลายแง่มุมที่จะช่วยบรรเทาหนึ่งในสาเหตุหลักของความชรา (Hallmarks of Aging) การค้นพบเหล่านี้ จะนำมาใช้ตีความกับมนุษย์ได้หรือไม่นั้น ยังไม่ชัดเจน แต่ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่า การจํากัดความชราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแก่ชราที่มีสุขภาพที่ดีได้ Model and DosageStory Source

Wang, Y., Jin, S., Luo, D. et al. Prim-O-glucosylcimifugin ameliorates aging-impaired endogenous tendon regeneration by rejuvenating senescent tendon stem/progenitor cells. Bone Res 11, 54 (2023). https://doi.org/10.1038/s41413-023-00288-3

Commentaires


สินค้าขายดี

bottom of page