top of page

NMN ช่วยป้องกันโรคไตจากเบาหวานได้

Updated: Dec 10, 2023NMN ช่วยป้องกันโรคไตจากเบาหวานได้
NMN ช่วยป้องกันโรคไตจากเบาหวานได้

มากกว่า 40% ของคนไข้เบาหวานจะมีปัญหากับการทำงานของไตที่แย่ลงเรื่อยๆ (ภาวะนี้เรียกกันว่า Diabetic Nephropathy: DN) และสุดท้ายจะทำให้เกิดไตวายได้


อาการของ DN ที่เป็นมากขึ้นได้รับการยืนยันแล้วว่า เป็นควบคู่ไปกับความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญและการทำงานผิดปกติของไตของ NAD+ ซึ่งเป็นโคแฟคเตอร์ที่เอ็นไซม์ต้องใช้ในการผลิตพลังงานในระดับเซลล์และเกี่ยวข้องกับกระบวนต่างๆ ของร่างกาย


จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน the Journal of the American Society of Nephrology, ดร.ยาซูดา และทีมงานจาก Keio University พบว่า การป้องกันโรคไตที่เกิดจากเบาหวาน (DN) ได้เป็นเวลานานจากการกิน NMN ในหนูทดลอง (*) โดยเฉพาะจากการฉีด NMN ขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะช่วยลดภาวะโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ (Albuminuria: เมื่อไตถูกทำลายจะทำให้มีโปรตีนหลุดรอดไปอยู่ในปัสสาวะ) และมีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน การดีขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสุขภาพและโครงสร้างของไตและเซลล์พิเศษที่สําคัญต่อการทำหน้าที่กรองของเสียของไต


ทีมวิจัยได้สรุปว่า "ในการศึกษานี้ เป็นครั้งแรกที่เราสังเกตเห็นผลของการปกป้องไตได้เป็นเวลานาน จากการรักษาโรคไตจากเบาหวานในช่วงระยะสั้นด้วย NMN" - "เราได้พิสูจน์แนวคิด การรักษาด้วย NMN ในช่วงระยะสั้น เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรคไตจากเบาหวานระยะแรก"
การรักษาด้วย NMN ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นและเพิ่มการอยู่รอดของหนูที่เป็นเบาหวาน


ดร.ยาซุดาและทีมงาน ทดสอบผลการรักษาระยะสั้นล่วงหน้าด้วย NMN ก่อนจะมีอาการของ albuminuria และประเมินผลนานถึง 20 สัปดาห์หลังจากหยุดการรักษา หนูเป็นเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วย NMN ได้แสดงให้เห็นว่ามีภาวะ albuminuria ต่ำกว่าหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษา ทั้งที่ช่วงเวลา 10 และ 24 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการยับยั้งการเกิด albuminuria ของ NMN ผลนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องหลังจากหยุดการรักษาระยะสั้นด้วย NMN และยาวไปถึง 30 สัปดาห์


ทีมนักวิจัยยังได้ประเมินผลของการรักษาด้วย NMN ต่อความสามารถในการกอรงของไตในระยะแรกของโรคไต ในการทําเช่นนั้น ทีมวิจัยได้วัดอัตราการกรองของสาร creatine ซึ่งพบมากเกินไป (เรียกภาวะนี้ว่า hyperfiltration) และบ่งบอกถึงการทํางานของไตล้มเหลว แม้ว่าจะไม่สําคัญ แต่ก็มีการปรับปรุงการกรองที่มากเกินไป ดังที่เห็นได้จากการเก็บรักษา Creatine ที่เพิ่มขึ้นในหนูที่ได้รับการรักษาด้วย NMN


นอกจากนี้ การให้ NMN ยังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน การรักษาด้วย NMN มีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง 15% ในหนูที่เป็นเบาหวานNMN ช่วยเพิ่มการทำงานของไตและอัตราการอยู่รอด
NMN ช่วยเพิ่มการทำงานของไตและอัตราการอยู่รอด

Yasuda et al., 2021 | J Am Soc Nephrol - การรักษาระยะสั้นด้วย NMN ช่วยเพิ่มการทำงานของไตและอัตราการอยู่รอด อัตราส่วน Albumin-Creatine ration (ACR) บ่งขี้ถึงภาวะ albuminuria ที่ตรวจวัดที่ 30 สัปดาห์ในการทดลองกับหนูที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม: กลุ่มควบคุม (db/m), กลุ่มเป็นเบาหวาน (db/db) และกลุ่มเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วย NMN (NMN500) (G) ค่า Creatinine clearance ที่ 10 สัปดาห์ทั้ง 3 กลุ่ม (H) พล็อตอัตราการอยู่รอดในกลุ่มได้การรักษา


เพื่อที่จะเข้าใจผลของการปกป้องไต, ทีมวิจัยได้ดูหนูที่ได้รับการรักษาด้วย NMN ก่อนที่อาการจะลุกลามสู่โรคไตระยะแรก, DN มีลักษณะการขยายตัวของโครงสร้างย่อยของไตที่เรียกว่า glomeruli ที่รับผิดชอบในการกรองเลือด และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พิเศษภายใน glomerulus ที่เรียกว่า podocytes ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีบทบาทสําคัญในการป้องกันไม่ให้โปรตีนในพลาสมาผ่านการกรองแล้วถูกขับออกมากับปัสสาวะ


สิ่งที่ทีมวิจัยพบก็คือว่า การรักษาด้วย NMN ช่วยลดอาการบวมและการขยายตัวของ glomeruli ในหนูเบาหวาน และยังสังเกตเห็นการเพิ่มปริมาณของ foot process ของ podocyte (โครงสร้างย่อยที่เป็นแผ่นกรองที่ช่วยรักษาการทํางานของไตให้เป็นปกติ) ซึ่งความเสียหายในบริเวณนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคไตการรักษาระยะสั้นด้วย NMN
การรักษาระยะสั้นด้วย NMN

Yasuda et al., 2021 | J Am Soc Nephrol - การรักษาระยะสั้นด้วย NMN ช่วยการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีวะใน DN (C) การสะสมไกลโคเจนที่ไต, ปริมาณที่ย้อมติดสี acid–Schiff (PAS) ใน glomerulus (G) ความหนาแน่นของ foot process ในไต บ่งบอกถึงความสมบูรณ์และการทำงานของไต


การวิจัยครั้งนี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการรักษาด้วย NMN ในช่วงระยะสั้นจะลดการลุกลามของโรคไตจากเบาหวานได้เป็นเวลานาน ซึ่งการค้นพบนี้บ่งบอกว่า NMN มีศักยภาพในการป้องกันโรคไตที่เกิดจากเบาหวานได้ผล

อ้างอิง


Yasuda I, Hasegawa K, Sakamaki Y, Muraoka H, Kawaguchi T, Kusahana E, Ono T, Kanda T, Tokuyama H, Wakino S, Itoh H. Pre-emptive Short-term Nicotinamide Mononucleotide Treatment in a Mouse Model of Diabetic Nephropathy. J Am Soc Nephrol. 2021 Jun 1;32(6):1355-1370. doi: 10.1681/ASN.2020081188.Comments


สินค้าขายดี

bottom of page