top of page

NMN ป้องกันปอดจากมลพิษทางอากาศ PM2.5

Updated: Jan 31NMN ป้องกันปอดจากมลพิษทางอากาศ PM2.5
NMN ป้องกันปอดจากมลพิษทางอากาศ PM2.5


PM2.5 (Particulate matter) เป็นฝุ่นละออง ขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็น 1 ใน 8 ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ PM2.5 สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากขนาดเล็กมีความสามารถในการเข้าสู่ปอดได้ง่าย และสามารถสร้างปัญหาสุขภาพรุนแรงได้


PM2.5 มาจากการเผาไหม้ของพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง การผลิตพลังงาน และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม การมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอากาศและการลดการปล่อยของ PM2.5 เป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศและการสูดดมเข้าปอด มีผลทําให้ระดับ NAD+ ลดน้อยลง, เกิดการอักเสบและการบาดเจ็บที่ปอด แต่การรับประทาน NMN ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่ปอดและปอดอักเสบในหนูทดลองได้


มีคนจํานวนมากอาศัยอยู่ในสภาวะที่มีมลพิษทางอากาศในรูปของอนุภาคของแข็งและหยดของเหลว จากหลายแหล่ง เช่น ไอเสียจากรถยนต์ และควันจากโรงงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมในเมือง ผู้คนจํานวนมากสูดดมสารพิษเหล่านี้ ทั้งในรูปของแข็งและของเหลวที่เรียกว่า ฝุ่นละออง ในช่วงหลายปีที่ต้องสัมผัสกับมลพิษพวกนี้, จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่การบาดเจ็บที่ปอดไปจนถึงภูมิต้านทานที่ลดลง


การรับประทานอาหารเสริม ทั้งโปรไบโอติก, วิตามิน C และวิตามิน E รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 ได้ แต่นักวิจัยได้ระบุว่า จําเป็นต้องมีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการยับยั้งการบาดเจ็บที่ปอด


ดร.เฉินและทีมงานวิจัยได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Environmental Health Perspectives โดยระบุว่า การสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 จะทำให้ระดับ NAD+ ที่ปอดลดลงอย่างมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดการอักเสบและการบาดเจ็บที่ปอดของหนูทดลอง (*) การให้กิน NMN จะช่วยให้ระดับ NAD+ สูงขึ้น และทีมวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การกิน NMN ยังช่วยป้องกันปอดจากการบาดเจ็บที่รุนแรง จากการสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 ได้


ผลการทดลองนี้บ่งชี้ว่า การให้กิน NMN จะช่วยลดการบาดเจ็บที่ปอดและลดการอักเสบที่เกิดขึ้นทั้งตัวจากฝุ่น PM2.5 ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในเมือง

NMN ช่วยป้องกันปอดจากการบาดเจ็บที่สัมผัสมลพิษทางอากาศ (PM2.5) และลดการอักเสบ


ทีมวิจัยต้องการรู้ว่า การสัมผัส PM2.5 มีผลต่อระดับ NAD+ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและตามมาด้วยการบาดเจ็บที่ปอดหรือไม่, ดร. เฉินและทีมงาน นำหนูทดลองไปไว้ในห้องที่มี PM2.5 ในระดับสูง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ หลังจากสัมผัสกับฝุ่น PM2.5, ทีมวิจัยได้วัดระดับ NAD+ ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของหนู จากการวัดพบว่า ระดับ NAD+ ที่ปอดลดลง 39.86% และที่ตับลดลง 37.28% และที่ม้ามลดลง 41.20%


การค้นพบเหล่านี้ให้หลักฐานว่า ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อปอดจากการสัมผัส PM2.5 อย่างน้อยอาจเกิดจากระดับ NAD+ ที่ลดน้อยลงฝุ่น PM2.5 ทำให้ NAD+ ในเนื้อเยื่อลดลง
ฝุ่น PM2.5 ทำให้ NAD+ ในเนื้อเยื่อลดลง

Zhang et al., 2023 | Environmental Health Perspectives - การสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 นาน 16 สัปดาห์จะทำให้ระดับ NAD+ ในเนื้อเยื่อต่างๆ ลดลงอย่างมาก หนูที่สัมผัสกับฝุ่น PM2.5 (Exp), ระดับ NAD+ ที่ปอดลดลง 39.86% และที่ตับลดลง 37.28% และที่ม้ามลดลง 41.20% เมื่อเทียบกับหนูสุขภาพดีและไม่ได้สัมผัสมลภาวะ (Con)


เนื่องจากการกิน NMN สามารถเพิ่มระดับ NAD+ ได้, ดร.เฉินและทีมงาน จะทำวิจัยในประเด็นที่ว่า การให้ NMN ในน้ําดื่ม (500 มก./กก./วัน) จะช่วยลดการบาดเจ็บของปอดที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่


ทีมวิจัยได้เริ่มให้ NMN กิน 2 สัปดาห์ก่อนที่จะให้หนูทดลองสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 (การทดลองทำ รวมทั้งหมด 18 สัปดาห์) และพบว่า NMN ป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงของปอดที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 ได้ ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การกินอาหารเสริม NMN สามารถขัดขวางการบาดเจ็บที่ปอดจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ได้NMN ป้องกันการบาดเจ็บเฉียบพลันที่ปอด
NMN ป้องกันการบาดเจ็บเฉียบพลันที่ปอด

Zhang et al., 2023 | Environmental Health Perspectives - NMN ช่วยป้องกันการบาดเจ็บเฉียบพลันที่ปอด (ALI) ของหนูที่สัมผัสกับ PM2.5 ค่า ALN score คํานวณจากพารามิเตอร์ เช่น เศษโปรตีนในปอด และความหนาแน่นของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่บริเวณนั้น การสัมผัส PM2.5 ทำให้ค่า ALI score สูงขึ้นเกือบ 2 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่า การบาดเจ็บที่ปอดเพิ่มสูงขึ้น แต่ NMN ช่วยป้องกันไม่ให้ค่า ALI เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


คณะวิจัยนี้ พยายามยืนยันว่า NMN สามารถลดการบาดเจ็บที่ปอดจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ได้ พวกเขาได้วัดระดับโปรตีนอักเสบในเลือด TNF-ɑ และพบว่า การสัมผัส PM2.5 ทำให้ปริมาณ TNF-ɑ สูงมากขึ้นกว่า 2 เท่า การรักษาด้วย NMN จะลดระดับ TNF-ɑ ที่สูง ลงได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลนี้ช่วยยืนยันว่า NMN ช่วยเพิ่มระดับ NAD+ ที่ปอด เพื่อยับยั้งการอักเสบที่อาจจะนําไปสู่การบาดเจ็บที่ปอดได้NMN ป้องกันการสะสม protein marker ที่ปอด
NMN ป้องกันการสะสม protein marker ที่ปอด

Zhang et al., 2023 | Environmental Health Perspectives - NMN ช่วยป้องกันการสะสมของ Protein marker ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ การสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 (Exp) จะเพิ่มค่า protein marker ในพลาสม่าเลือดได้กว่า 2 เท่า NMN ช่วยลดระดับ TNF-ɑ ที่เกิดจากฝุ่น PM ลงได้ครึ่งหนึ่ง


"การค้นพบเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางที่มีประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการป้องกันสุขภาพในมนุษย์ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ปอดจากสิ่งกระตุ้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์" ดร.เฉินกล่าว


การใช้ NMN เพื่อรักษาปอดจากมลพิษทางอากาศ PM2.5


การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับ NAD+ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญหลังจากได้รับฝุ่น PM2.5 เป็นเวลานาน ซึ่งโดยทั่วไปจะก่อให้เกิดการอักเสบ การอักเสบนี้จะนําไปสู่ความเสียหายของเนื้อเยื่อ นั้นคือ ความเสียหายของปอดจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 NMN ช่วยลดการบาดเจ็บของปอด ที่เกิดจากการสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะลดการอักเสบได้ด้วย


นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอื่นที่แสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกิดจาก PM2.5 (*) ข้อมูลจาก ดร.เฉินและทีมงาน ได้ทำการศึกษาเซลล์ผิวที่แก่ชรา เป็นหลักฐานที่ชี้ว่า NMN ช่วยปกป้องระบบอวัยวะหลายระบบจากมลภาวะที่เป็นพิษได้---------------


อ้างอิง


◾ Zhang R, Chen S, Wang Z, Ye L, Jiang Y, Li M, Jiang X, Peng H, Guo Z, Chen L, Zhang R, Niu Y, Aschner M, Li D, Chen W. Assessing the Effects of Nicotinamide Mononucleotide Supplementation on Pulmonary Inflammation in Male Mice Subchronically Exposed to Ambient Particulate Matter. Environ Health Perspect. 2023 Jul;131(7):77006. doi: 10.1289/EHP12259. Epub 2023 Jul 17. PMID: 37458712; PMCID: PMC10351503Comments


สินค้าขายดี

bottom of page