top of page

NMN ช่วยลดความเสี่ยงสโตรคและป้องกันการทำลายสมอง

Updated: Jan 29


NMN ช่วยลดความเสี่ยงสโตรคและป้องกันการทำลายสมอง
NMN ช่วยลดความเสี่ยงสโตรคและป้องกันการทำลายสมอง

Blood Brain Barrier (BBB) คือ ตัวกั้นระหว่างเลือดและสมอง ของเรา จะทำหน้าที่ช่วยปกป้องสมองของเราจากสารพิษในกระแสเลือด และจะเสื่อมสภาพตามอายุ ซึ่งอาจนําไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญาและความเสื่อมของระบบประสาท เนื่องจากการรั่วไหลของ BBB ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น สโตรค (Stroke: โรคหลอดเลือดสมอง) และอัลไซเมอร์ การหาแนวทางการบําบัด ที่รักษาการทํางานของ BBB จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสูงอายุ


การบําบัดดังกล่าว อาจจะใช้ NMN ได้ จากการค้นพบล่าสุดของ Zhan และเพื่อนร่วมงาน จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศจีน ที่รายงานใน Neuron ทีมนักวิจัยสังเกตเห็นระดับ NAD+ ต่ําในหนูทดลอง เพื่อศึกษาความผิดปกติของ BBB ที่เกี่ยวข้องกับอายุ นอกจากนี้ NMN ยังป้องกันความผิดปกติของ BBB ในหนูทดลองกลุ่มนี้ และหนูที่มีอายุมาก และ NMN ยังลดความเสียหายของสมองจากสโตรคซึ่งเชื่อมโยงกับความเสียหายของ BBB NMN ช่วยรักษา Blood-Brain Barrier


ในการตรวจสอบปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางของ BBB เมื่ออายุมากขึ้น, Zhan และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจวัดยีน จากตัวอย่างสมองของมนุษย์ พวกเขาพบว่า ยีนสำหรับโปรตีนที่เรียกว่า connexin 43 (CX43) ลดลงตามอายุ CX43 มีการทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ BBB แต่ผลกระทบต่อ BBB เมื่ออายุมากขึ้นยังไม่ทราบ  


นักวิจัยจึงได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมของหนูทดลองให้ขาด CX43 เช่นเดียวกับ หนูสูงแก่ที่ขาด CX43, พวกหนูที่ขาด CX43 จะมีการรั่วซึมของ BBB และ แสดงความบกพร่องทางสติปัญญาออกมา นอกจากนี้ หนูที่ขาด CX43 ยังมีระดับ NAD+ ต่ํา การค้นพบนี้บ่งชี้ว่า การสูญเสีย CX43 ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของ BBB ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ NAD+ ภายในเซลล์ที่ลดต่ําลง ระดับ NAD+ ที่ต่ํา และการทำงานผิดปกติของ BBB
ระดับ NAD+ ที่ต่ํา และการทำงานผิดปกติของ BBB

ระดับ NAD+ ที่ต่ํา และการทำงานผิดปกติของ BBB เมื่อเทียบกับหนูปกติ (สีน้ําเงิน) หนูที่ขาด CX43 ที่มีความผิดปกติของ BBB (สีแดง) มีระดับ NAD+ ต่ํา เนื่องจาก NAD+ ที่ลดน้อยลงในหนูที่ขาด CX43 Zhan และเพื่อนร่วมงานจึงให้ NMN 100 มก./กก./วัน ใส่ในน้ําดื่มเป็นเวลา 12 เดือน กลุ่มหนูอายุ (อายุ 18 เดือน) ก็ได้รับการรักษาด้วย NMN เช่นกัน ผลการวิจัยพบว่า NMN ป้องกันการรั่วไหลของ BBB ทั้งในหนูแก่และหนูแก่ที่ขาด CX43 การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยปกป้อง BBB จากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอายุ NMN ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติของ BBB
NMN ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติของ BBB

NMN ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติของ BBB เมื่อเทียบกับหนูอายุปกติ (สีน้ําเงิน) หนูแก่ที่ขาด CX43 (สีแดง) มีความผิดปกติของ BBB มากกว่า (การรั่วไหลของสีย้อม) อย่างไรก็ตาม NMN ป้องกันความผิดปกติของ BBB ที่เกี่ยวข้องกับอายุทั้งในหนูแก่ (สีเขียวอ่อน) และหนูแก่ที่ขาด CX43 (สีเขียว)เนื่องจากความผิดปกติของ BBB เกี่ยวข้องกับ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) Zhan และเพื่อนร่วมงานจึงทดสอบผลของ NMN ต่อความเสียหายของสมอง ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ทีมนักวิจัยได้ให้หนูทดลองกิน NMN ก่อนเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้น จึงได้ทำการอุดตันหลอดเลือดแดงหลัก 1 เส้นที่ไปเลี้ยงสมอง เพื่อทำให้เกิดสโตรค (Stroke) และพบว่า NMN ลดปริมาณความเสียหายของสมองที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า NMN ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองNMN ลดความเสียหายของสมองจากสโตรค
NMN ลดความเสียหายของสมองจากสโตรค

NMN ลดความเสียหายของสมองจากสโตรค เปรียบเทียบ หนูที่ไม่ได้รับ NMN (แท่งสีน้ำเงิน), หนูที่ได้รับ NMN ก่อนเป็นสโตรค (แท่งสีแดง) พบว่า สมองถูกทำลายน้อยลง (Infarct volume percentage) จากสโตรค

NMN ช่วยป้องกันสมองจากสโตรค  


โดยรวมแล้ว ผลการวิจัยของ Zhan และเพื่อนร่วมงานชี้ให้เห็นว่า NMN ช่วยป้องกันการรั่วซืมของ BBB ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายของสมองจากสโตรค (Stroke: โรคหลอดเลือดสมอง)


มีงานวิจัยอื่นที่แสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในหนู (*) ซึ่งอาจเกิดจากผลการรักษาการทำงาน BBB นอกจากนี้ NMN อาจจะช่วยปกป้องเซลล์ BBB โดยการลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของความชรา   


นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเพิ่มเติม (*) ที่แสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยป้องกันความเสียหายของสมอง จากสโตรค (Stroke:โรคหลอดเลือดสมอง) NMN ช่วยปรับปรุงความสมดุลของหนูหลังเกิดสโตรค ซึ่งชี้ให้เห็นว่า NMN สามารถต่อต้านพฤติกรรมที่ผิดปกติจากสมองที่เสียหาย


------------------------------


อ้างอิง


Zhan R, Meng X, Tian D, Xu J, Cui H, Yang J, Xu Y, Shi M, Xue J, Yu W, Hu G, Li K, Ge X, Zhang Q, Zhao M, Du J, Guo X, Xu W, Gao Y, Yao C, Chen F, Chen Y, Shan W, Zhu Y, Ji L, Pan B, Yu Y, Li W, Zhao X, He Q, Liu X, Huang Y, Liao S, Zhou B, Chui D, Chen YE, Sun Z, Dong E, Wang Y, Zheng L. NAD+ rescues aging-induced blood-brain barrier damage via the CX43-PARP1 axis. Neuron. 2023 Aug 29:S0896-6273(23)00622-0. doi: 10.1016/j.neuron.2023.08.010. Epub ahead of print. PMID: 37683629.#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ

Kommentarer


สินค้าขายดี

bottom of page