top of page

สารสกัดจากใบมะละกอรักษาโรคได้? - ตอนที่ 4/8 - ฤทธิ์ต้านมะเร็ง


น้ำคั้นใบมะละกอมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
น้ำคั้นใบมะละกอมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง


ฤทธิ์ต้านมะเร็งของน้ำคั้นจากใบมะละกอ (PLE)


มะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่ร้ายแรงที่สุด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแบ่งเซลล์ที่ไม่เสถียรทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในบรรดามะเร็งชนิดต่าง ๆ รวมถึง มะเร็งลําไส้ใหญ่, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับ, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งปอด, มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งเต้านม ที่รายงานในมนุษย์ และพบว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่แพร่หลายมากที่สุดในหมู่ผู้ชายตามด้วย มะเร็งเต้านมในเพศหญิง [32]


ปัจจุบันขึ้นอยู่กับชนิด, ระยะและตําแหน่งของโรคมะเร็ง มีวิธีการรักษามากมาย สําหรับโรคมะเร็ง เช่น การผ่าตัด, เคมีบําบัด, รังสีบําบัด, ภูมิคุ้มกันบําบัด, การฉีดวัคซีน และ การบําบัดแบบผสมผสาน ซึ่งเคมีบําบัด เป็นการรักษา ที่ใช้กันอย่างแพร่ที่สุดในการรักษามะเร็ง ที่มีการแพร่กระจายสูง [33] ยาเคมีบําบัด เช่น Irinotecan, vinblastine, doxorubicin, oxaliplatin, melphalan, carboplatin, cisplatin, cyclลophosphamide, docetaxel, vincristine และ paclitaxel ฯลฯ มีประสิทธิภาพมากในการรักษาอย่างมีนัยสําคัญต่อมะเร็งหลากหลายชนิด และให้ผลลัพธ์ดี ทั้งการรักษาแบบชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งอื่น ๆ [33, 34]


อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้มีข้อจํากัดของตัวเองรวมถึง การดูดซึมที่จํากัด, ความเป็นพิษ. การไม่เฉพาะเจาะจงและการล้างสารออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว [35] ยาพวกนี้มักจะมีผลข้างเคียง เช่น ความเป็นพิษต่อเซลล์สูง, เม็ดเลือดขาวลดน้อยลง (neutropenia), โรคเส้นประสาทส่วนปลายประสาทสัมผัส, ความเป็นพิษต่อหัวใจและหลอดเลือด, ความเป็นพิษต่อปอดและโลหิตวิทยา, ความเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร, ท้องร่วงและความเป็นพิษต่อไต, [33, 34]


ดังนั้นตอนนี้ นักวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การใช้การรักษาแบบทางเลือกกับโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย [36] จากผลการวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากพืช น่าจะเป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มดีที่สุดสําหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่มีผลข้างเคียง ที่เห็นได้ชัดเจนในระหว่างการรักษา [37]


เมื่อเร็วๆ นี้ มีการใช้ไฟโตเคมิคอลที่อุดมไปด้วยพืชเขตร้อนหลายชนิดรวมถึงมะละกอ เพื่อการรักษาทางการแพทย์ ได้รับความสนใจจากนักวิจัย [38] จำนวนมาก นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลายกลุ่มกําลังทํางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาที่ใช้ไฟโตเคมิคอลที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็ง


ในปี 2008 Morimoto et al. รายงานว่า ในหลายกรณีที่ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาเรื่องเลือด, ปอด, ตับ, ตับอ่อน จากการให้เคมีบำบัด และพบว่า ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มีอัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้น หลังจากดื่มน้ำคั้นจากใบมะละกอ (aqueous PLE) และต่อมาได้รับการจดสิทธิบัตรโดย Morimoto [39] กระบวนการที่นิยมใช้ทั่วโลกในการเตรียมสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของต้นมะละกอคือ การคั้นด้วยน้ําเย็นซึ่งใช้ปูนและสาก [40, 41]


การสกัดวิธีนี้ได้รับการศึกษา และพบว่า จะได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสูงมาก เมื่อเทียบกับสารสกัดที่ได้จากน้ําและเอทานอล [40, 41] สารสกัดที่แยกได้โดยวิธีนี้ มีฤทธิ์ต้านมะเร็งที่ได้ผลดีมากต่อเซลล์มะเร็งชนิดที่ไม่รุนแรง (Benign), ชนิดที่รุนแรง (Malignant) และเซลล์ปกติของต่อมลูกหมากเมื่อใช้ทดสอบในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม หากรับประทานอาจได้ผลไม่เหมือนเช่นเดียวกับในสัตว์ [42] เรื่องนี้ต้องมีการยืนยันจากหลายๆ งานวิจัยมาช่วยสนับสนุน


การสกัดวิธีนี้ได้รับการศึกษาและพบว่า จะได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสูงมาก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า PLE ที่ถูกย่อยในหลอดทดลองโดยผ่านขั้นตอนสําคัญ ที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการย่อยในทางเดินอาหารของมนุษย์ ยังคงมีการตอบสนองต่อต้านการแพร่กระจาย แต่มีศักยภาพและประสิทธิภาพต่ํากว่าเมื่อเทียบกับ PLE ที่สกัดแบบหยาบ [43] ผลการต้านมะเร็งในหลอดทดลองของ PLE ได้รับการประเมินในเซลล์มะเร็งหลายชนิดสรุปในตารางที่ 2


ผลการต้านมะเร็งในหลอดทดลองของ PLE
ผลการต้านมะเร็งในหลอดทดลองของ PLE


นอกจากนี้ PLE ยังแสดงให้เห็นผลลัพธ์ในการต้านมะเร็ง ด้วยการลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (โดยมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติเพียงเล็กน้อย) ซึ่งอาจเกิดจากการเหนี่ยวนำให้วัฏจักรของเซลล์ (Cell cycle) หยุดทำงานและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ Apoptosis [45]


มีรายงานว่า ฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งของ PLE เกิดจากการกระตุ้น caspase-3/7 และ p53-dependent mitochondrial pathway [46] ในขณะที่การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่า PLE จับ PCa cells ในระยะ S ตามมาด้วยการตายของเซลล์ ซึ่งเป็นกลไกของการยับยั้งมะเร็งของ PLE [42]


นอกจากนี้ PLE ยังแสดงให้เห็นว่า ลดลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งในระยะแพร่กระจาย รวมถึงการยึดเกาะ การย้ายถิ่น และการบุกรุก [44, 47] โดยการลด extracellular matrix (ECM) ที่ทําหน้าที่เป็นตัวดึงดูดทางเคมีสําหรับการยึดเกาะและการย้ายถิ่นของเซลล์ PC-3 [42, 48] อย่างไรก็ตาม จําเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสํารวจศักยภาพในการต้านการแพร่กระจายของ PLE และสารประกอบของมะเร็งชนิดต่างๆ


มีการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันในร่างกายพบว่า การให้ยา PLE แบบรับประทานในปริมาณที่ต่างกันตั้งแต่ 5 ถึง 2000 มก./กก. น้ำหนักตัว (BW) ไม่พบอาการเป็นพิษอย่างมีนัยสําคัญในหนู [49] นอกจากนี้การบริโภค PLE 2 กรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว เป็นเวลา 13 สัปดาห์ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษใด ๆ ในหนู [50]


เราพบว่า การให้ PLE ทางปาก (0.25%, 0.5% และ 1% v/v) ในน้ำดื่ม ไม่ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ ต่อ BW การบริโภคน้ำและการรับประทานอาหารเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมในหนูเพศผู้ C57BL/6 [44]


การรีวิวนี้เป็นการทดลองในสัตว์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งต้องมีการทำการทดลองทางคลินิกในคนอีกเพื่อยืนยันผลการวิจัย ก่อนที่จะนำมาใช้กับคนทั่วไป----------------------


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem #Quercetin #น้ำคั้นใบมะละกอ #PapayaLeafExtract


----------------------


แปลและเรียงเรียงจาก - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704890/References


1. Tripathi L, Tripathi JN. Role of biotechnology in medicinal plants. Trop J Pharm Res. 2003;2(2):243–253. [Google Scholar]


2. Jain SK. Ethnobotany and research in medicinal plants in India. Ethnobot Search New Drugs. 1994;185:153–168. [PubMed] [Google Scholar]


3. Wang MW, Hao X, Chen K. Biological screening of natural products and drug innovation in China. Philos Trans R SocLond B Biol Sci. 2007;362(1482):1093–1105. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


4. Aravind G, Bhowmik D, Duraivel S, Harish G. Traditional and medicinal uses of Carica papaya. J Med Plants Stud. 2013;1(1):7–15. [Google Scholar]


5. Owoyele BV, Adebukola OM, Funmilayo AA, Soladoye AO. Anti-inflammatory activities of ethanolic extract of Carica papaya leaves. Inflammopharmacol. 2008;16(4):168–173. [PubMed] [Google Scholar]


6. Vij T, Prashar Y. A review on medicinal properties of Carica papaya Linn. Asian Pac J Trop Dis. 2015;5(1):1–6. [Google Scholar]


7. Leader B, Baca QJ, Golan DE. Protein therapeutics: a summary and pharmacological classification. Nat Rev Drug Discov. 2008;7(1):21–39. [PubMed] [Google Scholar]

8. Tang CS. Benzyl isothiocyanate of papaya fruit. Phytochemistry. 1971;10(1):117–121. [Google Scholar]


9. Krishna KL, Paridhavi M, Patel JA. Review on nutritional, medicinal and pharmacological properties of papaya (Carica papaya Linn.) Nat Prod Radiance. 2008;7(4):364–373. [Google Scholar]


10. Wall MM. Ascorbic acid, vitamin a, and mineral composition of banana (Musa sp.) and papaya (Carica papaya) cultivars grown in Hawaii. J Food Compos Anal. 2006;19(5):434–445. [Google Scholar]


11. Rahmani AH, Aldebasi YH. Potential role of carica papaya and their active constituents in the prevention and treatment of diseases. Int J Pharm Pharm Sci. 2016;8(1):11–15. [Google Scholar]


12. Paul BI, Nasreen MA, Sarker AN, Islam MR. Isolation, purification and modification of papain enzyme to ascertain industrially valuable nature. Int J Biotechnol Res. 2013;3(5):11–22. [Google Scholar]


13. Patil T, Patil S, Patil A, Patil S. Carica papaya leaf extracts–an Ethnomedicinal boon. Int J Pharmacogn Phytochem Res. 2014;6(2):260–265. [Google Scholar]


14. Hu T, Guo YY, Zhou QF, Zhong XK, Zhu L, Piao JH, et al. Optimization of ultrasonic-assisted extraction of total saponins from Ecliptaprostrasta L. using response surface methodology. J Food Sci. 2012;77(9):C975–C982. [PubMed] [Google Scholar]


15. Longdet IY, Adoga EA. Effect of methanolic leaf extract of Carica papaya on plasmodium berghei infection in albino mice. Eur J Med Plants. 2017;20(1):1–7. [Google Scholar]


16. Saran PL, Choudhary R. Drug bioavailability and traditional medicaments of commercially available papaya: a review. Afr J Agric Res. 2013;8(25):3216–3223. [Google Scholar]


17. Bamisaye FA, Ajani EO, Minari JB. Prospects of ethnobotanical uses of pawpaw (Carica papaya) J Med Plants. 2013;1(4):171–177. [Google Scholar]


18. Sarala N, Paknikar SS. Papaya extract to treat dengue: a novel therapeutic option?.Ann Med Health Sci Res. 2014;4(3):320–4. [PMC free article] [PubMed]


19. Otsuki N, Dang NH, Kumagai E, Kondo A, Iwata S, Morimoto C. Aqueous extract of Carica papaya leaves exhibits anti-tumor activity and immunomodulatory effects. J Ethnopharmacol. 2010;127(3):760–767. [PubMed] [Google Scholar]


20. Seigler DS, Pauli GF, Nahrstedt A, Leen R. Cyanogenicallosides and glucosides from Passifloraedulis and Carica papaya. Phytochemistry. 2002;60(8):873–882. [PubMed] [Google Scholar]


21. Hadadi SA, Li H, Rafie R, Kaseloo P, Witiak SM, Siddiqui RA. Anti-oxidation properties of leaves, skin, pulp, and seeds extracts from green papaya and their anti-cancer activities in breast cancer cells. J Cancer Metastasis Treat. 2018;4:25. [Google Scholar]


22. Liew SY, Stanbridge EJ, Yusoff K, Shafee N. Hypoxia affects cellular responses to plant extracts. J Ethnopharmacol. 2012;144(2):453–456. [PubMed] [Google Scholar]


23. Saranya V, Malathi N. Evidence-based review on anticancer effects of commonly used herbs. J AdvClin Res Insights. 2014;1(2):73–77. [Google Scholar]


24. Webb LJ. The use of plant medicines and poisons by Australian aborigines. Aust J Anthropol. 1969;7(2):137–146. [Google Scholar]


25. Nugroho A, Heryani H, Choi JS, Park HJ. Identification and quantification of flavonoids in Carica papaya leaf and peroxynitrite-scavenging activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2017;7(3):208–213. [Google Scholar]


26. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj Farm Indones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


27. Singh SP, Kumar S, Tomar MS, Singh RK, Verma PK, Kumar A, et al. Aqueous extract of Carica papaya leaf elicits the production of TNF-α and modulates the expression of cell surface receptors in tumor-associated macrophages. Biosc Biotech Res. 2019;4:1115–1122. [Google Scholar]


28. Salim E, Kumolosasi E, Jantan I. Inhibitory effect of selected medicinal plants on the release of pro-inflammatory cytokines in lipopolysaccharide-stimulated human peripheral blood mononuclear cells. J Nat Med. 2014;68(3):647–653. [PubMed] [Google Scholar]


29. Siddique O, Sundus A, Ibrahim MF. Effects of papaya leaves on thrombocyte counts in dengue--a case report. JPMA J Pak Med Assoc. 2014;64(3):364–366. [PubMed] [Google Scholar]


30. Norahmad NA, Razak MR, Misnan NM, Jelas NH, Sastu UR, Muhammad A, et al. Effect of freeze-dried Carica papaya leaf juice on inflammatory cytokines production during dengue virus infection in AG129 mice. BMC Complement Altern Med. 2019;19(44):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


31. Juárez-Rojop IE, Díaz-Zagoya JC, Ble-Castillo JL, Miranda-Osorio PH, Castell-Rodríguez AE, Tovilla-Zárate CA, et al. Hypoglycemic effect of Carica papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2012;12(1):236. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


32. Society AC. Cancer facts & figures. Am Cancer Soc. 2016.


33. Weaver BA. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. Mol Biol Cell. 2014;25(18):2677–2681. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


34. Caruso M, Colombo AL, Fedeli L, Pavesi A, Quaroni S, Saracchi M, et al. Isolation of endophytic fungi and actinomycetestaxane producers. Annales de Microbiologie. 2000;50(1):3–13. [Google Scholar]


35. Patra CR, Mukherjee S, Kotcherlakota R. Biosynthesized silver nanoparticles: a step forward for cancer theranostics. Nanomed. 2014;9(10):1445–1448. [PubMed] [Google Scholar]


36. Chua LK, Lim CL, Ling AP, Chye SM, Koh RY. Anticancer potential of Syzygium species: a review. Plant Foods Hum Nutr. 2019;74(1):18–27. [PubMed] [Google Scholar]


37. Singh S, Sharma B, Kanwar SS, Kumar A. Lead phytochemicals for anticancer drug development. Front Plant Sci. 2016;7:1–13. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


38. Rasmann S, Agrawal AA. Latitudinal patterns in plant defense: evolution of cardenolides, their toxicity and induction following herbivory. Ecol Lett. 2011;14(5):476–483. [PubMed] [Google Scholar]


39. C Morimoto, N Dang, inventors; Dang Nam H, assignee. Compositions for cancer prevention, treatment, or amelioration comprising papaya extract. United States patent application US 11/631,655. 2008.


40. Nguyen TT, Parat MO, Hodson MP, Pan J, Shaw PN, Hewavitharana AK. Chemical characterization and in vitro cytotoxicity on squamous cell carcinoma cells of Carica papaya leaf extracts. Toxins. 2016;8(1):1–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


41. Nguyen TT, Parat MO, Shaw PN, Hewavitharana AK, Hodson MP. Traditional aboriginal preparation alters the chemical profile of Carica papaya leaves and impacts on cytotoxicity towards human squamous cell carcinoma. PLoS One. 2016;11(2):1–15. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


42. Pandey S, Walpole C, Cabot PJ, Shaw PN, Batra J, Hewavitharana AK. Selective anti-proliferative activities of Carica papaya leaf juice extracts against prostate cancer. Biomed Pharmacother. 2017;89:515–523. [PubMed] [Google Scholar]


43. Bouayed J, Hoffmann L, Bohn T. Total phenolics, flavonoids, anthocyanins and antioxidant activity following simulated gastro-intestinal digestion and dialysis of apple varieties: bioaccessibility and potential uptake. Food Chem. 2011;128(1):14–21. [PubMed] [Google Scholar]


44. SP Singh, SV Mathan, A Dheeraj, D Tailor, RP Singh, A Acharya. Anticancer effects and associated molecular changes of Carica papaya against prostate cancer. AACR; Cancer Res. 2019; 79(13): Abstract nr 3004.


45. Cragg GM, Newman DJ. Plants as a source of anti-cancer agents. J Ethnopharmacol. 2005;100(1–2):72–79. [PubMed] [Google Scholar]


46. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj FarmIndones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


47. Fauziya S, Krishnamurthy R. Papaya (Carica papaya): source material for anticancer. CIBTech J Pharm Sci. 2013;2(1):25–34. [Google Scholar]


48. Nguyen TT, Shaw PN, Parat MO, Hewavitharana AK. Anticancer activity of Carica papaya: a review. Mol Nutr Food Res. 2013;57(1):153–164. [PubMed] [Google Scholar]


49. Ismail Z, Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid A, Amini B, et al. Safety evaluation of Oral toxicity of Carica papaya Linn. Leaves: a subchronic toxicity study in Sprague Dawley rats Evid Based Complement. 2014;2014:1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


50. Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid BA, Jantan I, Ismail Z. Acute toxicity study of Carica papaya leaf extract in Sprague Dawley rats. J Med Plant Res. 2011;5(10):1867–1872. [Google Scholar]


51. Cooper CR, McLean L, Walsh M, Taylor J, Hayasaka S, Bhatia J, et al. Preferential adhesion of prostate cancer cells to bone is mediated by binding to bone marrow endothelial cells as compared to extracellular matrix components in vitro. Clin Cancer Res. 2000;6(12):4839–4847. [PubMed] [Google Scholar]


52. Maniyar Y, Bhixavatimath P. Antihyperglycemic and hypolipidemic activities of aqueous extract of Carica papaya Linn. Leaves in alloxan-induced diabetic rats. J Ayurveda Integr Med. 2012;3(2):70–74. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


53. Imaga NA, Gbenle GO, Okochi VI, Adenekan S, Duro-Emmanuel T, Oyeniyi B, et al. Phytochemical and antioxidant nutrient constituents of Carica papaya and Parquetinanigrescens extracts. Sci Res Essays. 2010;5(16):2201–2205. [Google Scholar]


54. Gurung S, Škalko-Basnet N. Wound healing properties of Carica papaya latex: in vivo evaluation in mice burn model. J Ethnopharmacol. 2009;121(2):338–341. [PubMed] [Google Scholar]


55. Anjum V, Arora P, Ansari SH, Najmi AK, Ahmad S. Antithrombocytopenic and immunomodulatory potential of metabolically characterized aqueous extract of Carica papaya leaves. Pharm Biol. 2017;55(1):2043–2056. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


56. Foulds KE, Wu CY, Seder RA. Th1 memory: implications for vaccine development. Immunol Rev. 2006;211(1):58–56. [PubMed] [Google Scholar]


57. Baxevanis CN, Voutsas IF, Tsitsilonis OE, Gritzapis AD, Sotiriadou R, Papamichail M. Tumor-specific CD4+ T lymphocytes from cancer patients are required for optimal induction of cytotoxic T cells against the autologous tumor. J Immunol. 2000;164(7):3902–3912. [PubMed] [Google Scholar]


58. Pandey S, Cabot PJ, Shaw PN, Hewavitharana AK. Anti-inflammatory and immunomodulatory properties of Carica papaya. J Immuno toxicol. 2016;13(4):590–602. [PubMed] [Google Scholar]


59. Sagnia B, Fedeli D, Casetti R, Montesano C, Falcioni G, Colizzi V. Antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from Cassia alata, Eleusine indica, Eremomastax speciosa, Carica papaya and Polyscias fulva medicinal plants collected in Cameroon. PLoS One. 2014;9(8):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


60. Lee KH, Padzil AM, Syahida A, Abdullah N, Zuhainis SW, Maziah M, Sulaiman MR, Israf DA, Shaari K, Lajis NH. Evaluation of anti-inflammatory, antioxidant and antinociceptive activities of six Malaysian medicinal plants. J Med Plant Res 2011 Oct 23;5(23):5555–5563.


61. Sadek KM. Antioxidant and immunostimulant effect of Carica papaya Linn. Aqueous extract in acrylamide intoxicated rats. Acta Inform Med. 2012;20(3):180–185. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


62. Dharmarathna SL, Wickramasinghe S, Waduge RN, Rajapakse RP, Kularatne SA. Does Carica papaya leaf-extract increase the platelet count? An experimental study in a murine model. Asian Pac J Trop Biomed. 2013;3(9):720–724. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


63. Ahmad N, Fazal H, Ayaz M, Abbasi BH, Mohammad I, Fazal L. Dengue fever treatment with Carica papaya leaves extracts. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(4):330–333. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


64. Yunita F, Hanani E, Kristianto J. The effect of Carica papaya L. leaves extract capsules on platelets count and hematocrit level in dengue fever patient. Int J Med Aromat Plants. 2012;2(4):573–578. [Google Scholar]


65. Subenthiran S, Choon TC, Cheong KC, Thayan R, Teck MB, Muniandy PK, et al. Carica papaya leaves juice significantly accelerates the rate of increase in platelet count among patients with dengue fever and dengue haemorrhagic fever. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:1–7. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


66. Gammulle A, Ratnasooriya WD, Jayakody JR, Fernando C, Kanatiwela C, Udagama PV. Thrombocytosis and anti-inflammatory properties and toxicological evaluation of Carica papaya mature leaf concentrate in a murine model. Online Int J Med Plant Res. 2012;1(2):21–30. [Google Scholar]


67. Oishi K, Saito M, Mapua CA, Natividad FF. Dengue illness: clinical features and pathogenesis. J Infect Chemother. 2007;13(3):125–133. [PubMed] [Google Scholar]

68. Kala CP. Leaf juice of Carica papaya L. a remedy of dengue fever. Med Aromat Plants. 2012;1(6):1–2. [Google Scholar]


69. Srikanth BK, Reddy L, Biradar S, Shamanna M, Mariguddi DD, Krishnakumar M. An open-label, randomized prospective study to evaluate the efficacy and safety of Carica papaya leaf extract for thrombocytopenia associated with dengue fever in pediatric subjects. Pediatric Health Med Ther. 2019;10:5–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


70. Srikiatkhachorn A. Plasma leakage in dengue haemorrhagic fever. Thromb Haemost. 2009;102(12):1042–1049. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

71. Ranasinghe P, Ranasinghe P, Abeysekera WK, Premakumara GS, Perera YS, Gurugama P, et al. In vitro erythrocyte membrane stabilization properties of Carica papaya L. leaf extracts. Pharmacogn. Res. 2012;4(4):196–202. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


72. Sharma N, Mishra KP, Chanda S, Bhardwaj V, Tanwar H, Ganju L, et al. Evaluation of anti-dengue activity of Carica papaya aqueous leaf extract and its role in platelet augmentation. Arch Virol. 2019;164(4):1095–1110. [PubMed] [Google Scholar]

73. Pandey SK, Sharma V. World diabetes day 2018: battling the emerging epidemic of diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol. 2018;66(11):1652–1653. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


74. Gupta M, Prabhu K, Parijatham BO, Kalaiselvi VS, Rajendran SM, Rose J. Prevalence of diabetes mellitus in South India: a retro spective analysis. JIMSA. 2012;25(4):239–240. [Google Scholar]


75. Fakeye TO. Oladipupo T, Showande O, Ogunremi Y. Effects of coadministration of extract of Carica papaya Linn (family Cariaceae) on activity of two oral hypoglycemic agents. Trop J Pharm Res. 2007;6(1):671–678. [Google Scholar]


76. Aruoma OI, Somanah J, Bourdon E, Rondeau P, Bahorun T. Diabetes as a risk factor to cancer: functional role of fermented papaya preparation as phytonutraceutical adjunct in the treatment of diabetes and cancer. Mutat Res. 2014;768:60–68. [PubMed] [Google Scholar]


77. Gardner RV. Sickle cell disease: advances in treatment. Ochsner J. 2018;18(4):377–389. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


78. Ambe JP, Mava Y, Chama R, Farouq G, Machoko Y. Clinical features of sickle cell anaemia in northern nigerian children. West Afr J Med. 2012;31(2):81–85. [PubMed] [Google Scholar]


79. Imaga NO, Gbenle GO, Okochi VI, Akanbi SO, Edeoghon SO, Oigbochie V, et al. Antisickling property of Carica papaya leaf extract. Afr J Biochem Res. 2009;3(4):102–106. [Google Scholar]


80. Nurain IO, Bewaji CO, Johnson JS, Davenport RD, Zhang Y. Potential of three Ethnomedicinal plants as Antisickling agents. Mol Pharm. 2017;14(1):172–182. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


81. Suresh K. Antimicrobial and phytochemical investigation of the leaves of Carica papaya L., Cynodondactylon (L.) Pers., Euphorbia hirta L., Meliaazedarach L. and Psidiumguajava L. Ethnobot Leaflets. 2008;12:1184–1191. [Google Scholar]


82. Nirosha N, Mangalanayaki R. Antibacterial activity of leaves and stem extract of Carica papaya L. Int J Adv Pharm Biol Chem. 2013;2(3):473–476. [Google Scholar]


83. Baskaran C, Velu S, Kumaran K. The efficacy of Carica papaya leaf extract on some bacterial and a fungal strain by well diffusion method. Asian Pac J Trop Dis. 2012;2:S658–S662. [Google Scholar]


84. Tewari BB, Subramanian G, Gomathinayagm R. Antimicrobial properties of Carica papaya (papaya) different leaf extract against E. coli, S. aureus and C. albicans. Am J Pharmacol Pharmacother. 2014;1(1):025–039. [Google Scholar]


85. Odo CE, Odo AI. Ethanol extract of the leaves of Carica papaya affords protection against aspirin-induced gastric ulcer in rats. J Pharm Res. 2017;11(8):1025–1029. [Google Scholar]


86. Indran M, Mahmood AA, Kuppusamy UR. Protective effect of Carica papaya L leaf extract against alcohol induced acute gastric damage and blood oxidative stress in rats. W Indian Med J. 2008;57(4):323–326. [PubMed] [Google Scholar]


Comments


สินค้าขายดี

bottom of page