top of page

จากงานวิจัย: ตงกัต อาลี (Tongkat Ali) ช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนและเพิ่มความแข็งแรงในชายสูงอายุ


ตงกัต อาลี (Tongkat Ali) ช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนและเพิ่มความแข็งแรง
ตงกัต อาลี ช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนและเพิ่มความแข็งแรง

ผู้ชายสูงอายุที่รับประทานอาหารเสริมจากสารสกัดจากรากพืช Eurycoma longifolia (หรือที่รู้จักในชื่อ Tongkat Ali - ตงกัต อาลี) ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและความแข็งแรง รวมถึงลดอาการต่างๆ ที่เกิดจากอายุและความเหนื่อยล้า 


ไฮไลท์: 

  • การใช้ยา Eurycoma longifolia (EL) ขนาด 100 มก. หรือ 200 มก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จะเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมในผู้ชายสูงอายุที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรวมต่ำ 

  • EL ขนาด 200 มก. จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

  • EL ช่วยปรับปรุงการรับรู้ที่พบในคนสูงอายุและความเหนื่อยล้า ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกและกล้ามเนื้อของเรา ก็จะอ่อนแอลงในขณะที่มีการสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราลดน้อยลง อาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดน้อยลงด้วย ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำเป็นเรื่องปกติในผู้ชายสูงอายุ แต่ตอนนี้นักวิจัยได้พบวิธีในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยไม่ต้องกระตุ้นหรือทดแทนฮอร์โมนโดยตรง 


นักวิจัยจาก Biotropics Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่าย Eurycoma longifolia (EL) เป็นอาหารเสริมชื่อ Physta Tongkat Ali รายงานในวารสาร Food & Nutrition Research ว่า EL ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ชายสูงอายุได้ จากการส่งแบบสอบถาม 2 ชนิด Chinnappan และเพื่อนร่วมงาน ยังแสดงให้เห็นว่า EL ช่วยให้อาการของวัยชราและความเหนื่อยล้าดีขึ้น 
Tongkat Ali เพิ่มเทสโทสเตอโรน เพิ่มความแข็งแกร่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิต 


Chinnappan และเพื่อนร่วมงานได้แยกผู้ชาย 105 คนที่มีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ (น้อยกว่า 300 ng/dL) ในช่วงอายุ 50 ถึง 70 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม การทดสอบใช้เวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มหนึ่งได้รับยาหลอก อีกกลุ่มหนึ่งได้รับ EL 100 มก. และอีกกลุ่มได้รับ EL 200 มก. เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก, EL ทั้ง 100 และ 200 มก. ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนรวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่จับกับโปรตีนด้วย (หมายเหตุ เทสโทสเทอโรนในร่างกายจะมีทั้ง เทสโทสเทอโรนอิสระ และเทสโทสเทอโรนที่จับกับโปรตีน)


เทสโทสเทอโรนอิสระ (ที่ไม่จับกับโปรตีน) ไม่พบว่า แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้ยาหลอกและกลุ่มที่ได้รับ EL ทั้ง 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอิสระเพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มที่ได้รับ EL, ในขณะที่กลุ่มยาหลอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอิสระไม่ได้จับกับโปรตีน ดังนั้นพวกมันจะจับกับตัวรับแอนโดรเจน (Androgen receptors) ทำให้เกิดผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน รวมถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 


ตงกัต อาลี (Physta) ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก (*) , Physta 100 มก. และ 200 มก. จะเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรวมจากสัปดาห์ที่ 0 (พื้นฐาน) ถึงสัปดาห์ที่ 12 ภายในกลุ่ม Physta แต่ละกลุ่ม (#), ซึ่งไม่รวมกับกลุ่มยาหลอก, ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรวมและอิสระเพิ่มสูงขึ้น

ในการวัดความแข็งแกร่ง Chinnappan และเพื่อนร่วมงานใช้ไดนาโมมิเตอร์ Back-Leg-Chest (BLC) อุปกรณ์นี้จะวัดแรงที่เกิดจากกล้ามเนื้อหลัง ขา และหน้าอก พบว่า EL 200 มก. (ไม่รวมถึง 100 มก.) จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้ ภายในกลุ่ม EL แต่ละกลุ่ม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความแข็งแรงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มยาหลอก


ตงกัต อาลี (Physta) เพิ่มความแข็งแรง. เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก (*), Physta 200 มก. ซึ่งไม่รวมกับกลุ่ม 100 มก., จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 (พื้นฐาน) ถึงสัปดาห์ที่ 12 ภายในกลุ่ม Physta แต่ละกลุ่ม (#) ซึ่งไม่รวมกับกลุ่มยาหลอก


แบบวัดอาการของชายสูงวัย (AMS: The Aging Male Symptoms) ได้รับการพัฒนาเพื่อประเมินอาการของชายสูงวัยในผู้ชาย ประกอบด้วยคำถาม 17 ข้อที่ถามเพื่อประเมินความรุนแรงของปัญหาการรับรู้ เช่น อารมณ์ ระดับพลังงาน และความใคร่ แบบวัดความรุนแรงของความเมื่อยล้า (FSS: The Fatigue Severity Scale) ประกอบด้วยคำถาม 9 ข้อที่ขอให้ประเมินความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความเหนื่อยล้า คะแนน AMS และ FSS ที่ต่ำกว่า บ่งชี้ถึงความชราและความเหนื่อยล้าที่รุนแรงน้อยกว่า ตามลำดับ 


EL ทั้ง 100 และ 200 มก. จะมีคะแนน AMS และ FSS ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้ ภายในแต่ละกลุ่ม EL คะแนน AMS และ FSS ลดลงหลังจาก 12 สัปดาห์ ในขณะที่คะแนนเหล่านี้ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มยาหลอก ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า EL ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เนื่องจากคะแนน AMS และ FSS ที่สูงสะท้อนถึงอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตงกัต อาลี (Tongkat Ali) สามารถชะลอวัยในผู้ชายได้หรือไม่?


จากการศึกษารายงาน การวิเคราะห์ Meta-analysis ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Tongkat Ali เพิ่มฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนในผู้สูงอายุที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำ และผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ โดยแนะนำว่า Tongkat Ali มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ อย่างไรก็ตาม Tongkat Ali ดูเหมือนจะไม่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในชายวัยกลางคนที่ออกกำลังกาย โดยมีคำแนะนำว่า การออกกำลังกายอาจให้ผลคล้ายกับ Tongkat Ali ดังนั้น Tongkat Ali อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ประจำที่มีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ และอาจบรรเทาอาการบางอย่างของการสูงวัย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ดร. แอนดรูว์ ฮูเบอร์แมน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ระบุว่า Tongkat Ali สามารถเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้ 100 ถึง 200 ng/dl ในการสัมภาษณ์ในพอดแคสเตอร์ของ Joe Rogan เขากล่าวว่า Tongkat Ali อาจเป็นประโยชน์ต่อคนในช่วงอายุ 40 ปี ในขณะที่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย อาจเป็นประโยชน์ต่อคนในช่วงอายุ 20 และ 30 ปี
 

อ้างอิง


Chinnappan SM, George A, Pandey P, Narke G, Choudhary YK. Effect of Eurycoma longifolia standardised aqueous root extract-Physta® on testosterone levels and quality of life in ageing male subjects: a randomised, double-blind, placebo-controlled multicentre study. Food Nutr Res. 2021 May 19;65. doi: 10.29219/fnr.v65.5647. PMID: 34262417; PMCID: PMC8254464.


Comments


สินค้าขายดี

bottom of page